یک مرکز تصویربرداری مناسب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟